Digitalizacija in avtomatizacija delovnih tokov

Zakaj podjetja potrebujejo digitalizacijo in avtomatizacijo poslovnih procesov? Čas je denar in zato se vse več podjetij odloča za digitalizacijo delovnih tokov, da operativne procese naredi učinkovitejše in s tem zmanjša stroške. Tisti, ki želijo ostati konkurenčni, se vključujejo v digitalno preobrazbo.

Z digitalizacijo in avtomatizacijo pripomorete k zmanjšanju človeških napak in sprostite človeške vire za dejavnosti z dodano vrednostjo. Kvalificirane zaposlene razbremenite administrativnih nalog. S tem rasejo oni ter celotna organizacija. Z avtomatizacijo delovnih tokov podjetja prav tako občutno prihranijo stroške. Prihranjeni čas je trajnostno mogoče vložiti drugam, da se zagotovi rast podjetja.

V delovnem procesu se včasih ustvarijo kopije dokumentov, ki gredo skozi različne oddelke in roke različnih zaposlenih. To vas ne le stane ogromno časa, ampak tudi denarja, saj je potrebno papirje fizično obdelati, razvrstiti in jih arhivirati.

 

Kako pristopite k digitalizaciji in avtomatizaciji poslovnih procesov?

  1. Določite trenutno stanje.
  2. Napišite in narišite trenutni proces. (Obstaja standard, imenovan BPMN 2.0 standard, ki opisuje kako predstaviti proces. Če sledite temu standardu, boste lahko uporabili opisane procese za ustvarjanje programske opreme in za revizijo. Na primer revizija kakovosti po standardu ISO 9001).
  3. Proces digitalizirate z uporabo ene ali več programskih rešitev in proces oživite prek svojih zaposlenih, ki upravljajo programsko opremo. Na primer elektronski arhiv.
  4. Digitalni proces lahko nato avtomatizirate. V tem primeru se določene aktivnosti v procesu izvajajo s pomočjo programske opreme. V okviru programske opreme za delovne tokove je avtomatizacija imenovana BPA (avtomatizacija poslovnih procesov), čez več programskih programov pa se imenuje RPA (robotizacija procesov).

 

Obrnite se na strokovnjake. Pošljite nam sporočilo in svetovali vam bomo o najboljšem pristopu k digitalizaciji in avtomatizaciji. 

Vas zanima več? Želite demo? Imate vprašanje?

Pišite nam. Kontaktirali vas bomo v čim krajšem možnem času.

Skladnost z revizijskimi pravili in upoštevanje pravil podjetja sta z BPM trajno zagotovljena in se lahko vedno preverita in dokažeta v revizijski sledi.

Delo od doma je tako omogočeno. BPM ustvarja prilagodljivost ter omogoča delo neodvisno od lokacije.

Okolju prijazna odločitev zaradi manjše uporabe papirja.

Zagotovljena konkurenčnost in trajnostna sposobnost rasti podjetja, saj sproščanje časa in s tem izvajanje novih projektov omogočata prilagajanje novim zahtevam na trgu in končnim strankam.

 

BPM zagotavlja:

  • Učinkovita digitalna komunikacija in sodelovanje med zaposlenimi (funkcija klepeta).
  • Optimizirano upravljanje dokumentov.
  • Samodejno branje podatkov z računov in pravilnikov.
  • Samodejno sledenje in obvladovanje nalogov ter opomnikov.
  • Povezava z obstoječimi programskimi rešitvami v podjetju (na primer ERP, CRM itd.).
  • Povezava s poslovnimi partnerji (funkcija elektronskega podpisa).
  • Prilagajanje na novo zakonodajo in usklajevanje s standardi (na primer GDPR).

 

 

Stopite v stik in izvedite več o BPM.

Vas zanima več? Želite demo? Imate vprašanje?

Pišite nam. Kontaktirali vas bomo v čim krajšem možnem času.

Vas zanima več? Želite demo? Imate vprašanje?

Pišite nam. Kontaktirali vas bomo v čim krajšem možnem času.

Enter your email address so we can send you the list. You will not receive any promotional emails.

    Enter your email address so we can send you the list. You will not receive any promotional emails.

      Vnesite svoj e-poštni naslov, da vam lahko pošljemo seznam. Ne boste prejeli nobenih promocijskih e-poštnih sporočil.

        Vnesite svoj e-poštni naslov, da vam lahko pošljemo seznam. Ne boste prejeli nobenih promocijskih e-poštnih sporočil.

          FINANCIAL SECTOR

          Digitalisation of processes in the financial sector

          Enter the digital age of banking with ShakeSpeare® Software, an innovative solution designed for modern financial institutions.

          • Instant access to all information speeds up decision-making processes and improves operational efficiency.
          • By automating routine processes, ShakeSpeare® gives you more time for more complex tasks.
          • Accurate preparation of financial documents reduces the potential for errors and improves operational compliance.
          • With a centralised archive and high security standards, it allows you to easily manage your documentation and securely store sensitive financial data.
          • It gives you visibility of your work processes and tracking of activities.
          • Many banks are already successfully using ShakeSpeare® for asset management, internal process automation, compliance management and integration with external data.

          HEALTH CARE

          Digitalisation of healthcare processes

          Step into the future of the healthcare industry with ShakeSpeare® Software, an innovative solution created for modern healthcare facilities.

          • ShakeSpeare® provides a central place to store and manage clinical pathways, allowing easy access to important data.
          • The ability to model and execute clinical pathways delivers structured and efficient processes within healthcare facilities.
          • ShakeSpeare® integrates into your existing systems, including CIS/HIS, LIMS and ERP environments, enabling seamless data flow.
          • ShakeSpeare® is a platform that specialises in the needs of the healthcare sector and supports clinical pathways and registries.
          • It increases the quality of treatments (the solution monitors various configurable indicators).
          • ShakeSpeare® has been tested in various countries and is proving to be a reliable partner in the digitisation of the healthcare sector.
          • Faster distribution of documentation, identification of bottlenecks and other functionalities help you reduce administrative costs.

           

          ShakeSpeare® is a key solution for healthcare institutions looking to improve operational efficiency and increase the quality of care.

          LAW

          Digitalisation of the law firm

          Enter a new era of legal practice with ShakeSpeare® Software, designed specifically for modern lawyers.

          • Intelligent Software for modern legal services developed in collaboration with legal professionals.
          • It gives you instant access to your documents, client data and reports.
          • By automating repetitive processes, your efficiency is increased.
          • You can prepare legal documents much faster and more accurately.
          • A centralised, user-friendly archive for easy management.
          • Security standards and integration with existing systems. Security is key when dealing with sensitive legal data.
          • Benefit from smart search and easy mobile use.
          • Choose transparency and workflow control

           

          ShakeSpeare® is your right hand in modern legal practice, enabling you to manage legal documents efficiently, providing you with security and bringing transparency to your legal office.

          Interested in more? Want a demo? Have a question?

          Write to us. We will contact you as soon as possible.

          PRAVO

          Digitalizacija pravne pisarne

          Vstopite v novo dobo pravne prakse z ShakeSpeare® Software, izdelanim posebej za sodobne pravnike.

          • Inteligentna Programska Oprema za sodobne pravne službe je razvita ob sodelovanju s pravniških strokovnjakov.
          • Omogoča vam takojšen dostop do dokumentov, podatkov vaših stran in poročil.
          • Z avtomatizacijo ponavljajočih postopkov je vaša učinkovitost višja.
          • Omogočena vam je mnogo hitrejša in bolj natančna priprava pravnih dokumentov.
          • Centraliziran, uporabniku prijazen arhiv za enostavno upravljanje.
          • Varnostni standardi in integracija z obstoječimi sistemi. Varnost je ključna, ko obravnavate z občutljivimi pravnimi podatki.
          • Izkoristite pametno iskanje in enostavno mobilno uporabo.
          • Izberite preglednost in nadzor delovnih procesov

          ShakeSpeare® je vaša desna roka v sodobni pravni praksi, ki vam omogoča učinkovito upravljanje s pravnimi dokumenti, vam zagotavlja varnost in prinaša preglednost v vašo pravno pisarno.

          ZDRAVSTVO

          Digitalizacija procesov v zdravstvu

           

          Stopite v prihodnost zdravstvene industrije z inovativno rešitvijo ShakeSpeare® Software, ustvarjeno za sodobne zdravstvene ustanove.

          • ShakeSpeare® zagotavlja centralno mesto za shranjevanje in upravljanje kliničnih poti, ki omogoča enostaven dostop do pomembnih podatkov.
          • Zmožnost modeliranja in izvajanja kliničnih poti prinaša strukturirane in učinkovite procese znotraj zdravstvenih ustanov.
          • ShakeSpeare® se integrira v vaše obstoječe sisteme, vključno z CIS/HIS, LIMS in ERP okolji, kar omogoča nemoten pretok podatkov.
          • ShakeSpeare® je platforma, ki je specializirana za potrebe zdravstvenega sektorja in podpira klinične poti in registre.
          • Poveča kvaliteto zdravljenj (rešitev spremlja različne nastavljive indikatorje).
          • ShakeSpeare® je preizkušen v različih državah in se izkazuje kot zanesljiv partner v digitalizaciji zdravstvenega sektorja.
          • Hitrejša distribucija dokumentacije, identifikacija ozkih grl in druge funkcionalnosti vam pomagajo zmanjšati administrativne stroške.

          ShakeSpeare® je ključna rešitev za zdravstvene ustanove, ki si želijo izboljšati operativno učinkovitost in povečati kvaliteto zdravstvene oskrbe.

          FINANČNI SEKTOR

          Digitalizacija procesov v finančnem sektorju

          Vstopite v digitalno dobo bančništva z inovativno rešitvijo ShakeSpeare® Software, ustvarjeno za sodobne finančne institucije.

          • Takojšen dostop do vseh informacij pospešuje odločitvene procese in izboljšuje operativno učinkovitost.
          • Z avtomatizacijo rutinskih postopkov vam ShakeSpeare® omogoči več časa za bolj kompleksna opravila.
          • Natančna priprava finančnih dokumentov zmanjšuje možnost napak ter izboljšuje skladnost poslovanja.
          • S centraliziranim arhivom in visokimi varnostnimi standardi vam omogoča enostavno upravljanje dokumentacije in varno hranjenje občutljivih finančnih podatkov.
          • Prinaša vam preglednost nad delovnimi procesi in sledenje aktivnostim.
          • Številne banke že uspešno uporabljajo ShakeSpeare® za obvladovanje sredstev, avtomatizacijo internih procesov, upravljanje s skladnostjo in integracijo z zunanjimi podatki.