Vpliv digitalizacije v odvetniških pisarnah

V zadnjih dveh stoletjih gre vsak tip industrije skozi procese globalizacije. Največja dva dejavnika, ki sta odprla vrata na globalni tržnici novim procesom poslovanja, sta medmrežje in digitalne tehnologije.

Digitalizacija in avtomatizacija poslovanja sta sestavni del poslovanja v industriji, vendar jih v odvetniških in pravnih pisarnah ne potrebujemo, kajne? To mnenje je deset let nazaj prevladovalo v Evropi, zdaj pa sta digitalizacija in avtomatizacija hrbtenica vsakega pravnega oddelka. Prav v zadnjem desetletju so trendi digitalizacije vstopili v pravno sfero, ne glede na velikost podjetja ali pravne pisarne. Vendar je za uspešno konkurenčnost potreben proces prilagajanja na novo ustvarjeno okolje, v katerem se digitalizacija vzpostavlja. Pravni sektor, se je poleg tehničnim spremembam moral prilagoditi tudi spremembam, ki so nastajale do njihovih strank. Na začetku se je pravni sektor počasi prilagajal na spremembe. Razlog temu je tudi vsakodnevno rokovanje z občutljivimi viri informacij. Danes, z veliko prednostjo vizualizacije in varnosti v oblaku, odvetniki in pravniki sprejemajo digitalne trende, ker se zavedajo, da so s tem prihranili čas in denar.

Digitizacija je proces preoblikovanja informacij v digitalno obliko, kar omogoča pisarni, da zaključi likvidacijo vseh računov, poročil in dokumentov v papirni obliki.

Digitalizacija podjetja ustvarja preprost in hiter spletni dostop do vseh informacij in dokumentov, digitalnega arhiviranja, digitalnega podpisovanja pogodb in preprostega sledenja časa, porabljenega za posamezen spis, na katerem smo delali. Prav natančno beleženje časa, porabljenega na spisu, zagotavlja odvetniku boljšo učinkovitost, učinkovito primerjalno analizo in spremljanja opravljenega dela v celotnem podjetju.

Raziskave so pokazale, da v povprečju delavec porabi 40 % svojega časa pri upravljanju nepomembnih informacij. Nepotrebno je iskati informacije v papirnati obliki, vse informacije so nam hitro dostopne skozi iskalec dokumentov. Tako je lahko čas, ki smo ga pred digitalizacijo namenili iskanju potrebnih dokumentov, namenjen naročniku.

DMS (document management system) je sistem za sledenje, upravljanje, samodejno kreiranje in shranjevanje dokumentov z zmanjševanjem dokumentacije.

V procesu digitalizacije in avtomatizacije obstajajo rešitve, ki temeljijo na delovnem procesu, ki omogoča spletno sodelovanje z zunanjimi odvetniki, sistematizirajo in avtomatizirajo pravne zadeve. Ti procesi pospešujejo poslovanje in zmanjšujejo človeške napake znotraj pravne pisarne. Digitalizacija poslovanja omogoča naslednje:

 • preprosto iskanje informacij in spisov
 • dostopanje v sistem preko prenosnika ali pametnih naprav
 • avtomatizacijo poslovanja
 • pregled dela vseh zaposlenih
 • najvišji varnostni standardi prijave v sistem
 • povečana produktivnosti in zmanjševanje stroška

Zakaj je avtomatizacija in digitalizacija potrebna prav odvetniškim pisarnam? Raziskave kažejo, da nekateri odvetniki letno porabijo 20.000 do 100.000 papirnatih listov in da zaposleni v povprečju porabijo 2 uri na dan za iskanje žejenih dokumentov.

OCR (Optical Character Recognition- optično prepoznavanje znakov) je specifična programska oprema, ki samodejno analizira besedilo in ga pretvori v obliko, ki jo lahko vaš računalnik preprosto obdeluje (bere). Obdelani dokumenti ustvarijo digitalni arhiv, ki je vedno in hitro dostopen. Dodana vrednost pri prenašanju podatkov neposredno iz optično prebranih dokumentov, je razvidna predvsem pri času vnosa podatkov in dejstva, da ne nastajajo napake pri prepisovanju podatka. Brezpapirna pisarna je tako bolj učinkovita in sistematizirana. Vsi dokumenti so shranjeni na enem mestu in zaposleni lahko kadarkoli dostopajo do njih iz katere koli naprave.

Glavne prednosti, ki jih DMS zagotavlja odvetniški pisarni, je preprostost procesa, avtomatizacija in večja učinkovitost. Prednost, ki bo predvsem vplivala na uporabnike in zaposlene, so lahko dostopne informacije, izboljšana kakovost dela in sledenje porabljenega časa dela s strani zaposlenih. Po drugi strani imajo organizacije korist od hitrega in kakovostnega dela, zmanjšanja bremen znotraj pravne službe in povečanja stopnje uspeha na sodišču.

Digitalni arhivi zmanjšujejo fizični prostor, potreben za shranjevanje dokumentov in spisov, še posebej zato, ker 80 % datotek, shranjenih v arhivih, nikoli ne bo obdelanih po končanih obravnavah. Fizični arhivi postanejo stvar preteklosti, glede na to, da shranjevanje v oblaku poenostavlja pregled in upravljanje vseh dokumentov.

Programska oprema, ki je razvita za digitalizacijo in avtomatizacijo poslovanja, ima naslednje značilnosti:

 • zanesljivost in stabilnost
 • prilagodljive rešitve
 • pregled mobilnosti in uporaba na kateri koli napravi
 • gostovanje v oblaku
 • poslovna inteligenca
 • OCR

Z uvedbo digitalizacije in optimizacijo procesov, odvetniški in pravni pisarni optimizirate čas in ste stroškovno učinkoviti.

Deli naprej

Vas zanima več? Želite demo? Imate vprašanje?

Pišite nam. Kontaktirali vas bomo v čim krajšem možnem času.

Enter your email address so we can send you the list. You will not receive any promotional emails.

  Enter your email address so we can send you the list. You will not receive any promotional emails.

   Vnesite svoj e-poštni naslov, da vam lahko pošljemo seznam. Ne boste prejeli nobenih promocijskih e-poštnih sporočil.

    Vnesite svoj e-poštni naslov, da vam lahko pošljemo seznam. Ne boste prejeli nobenih promocijskih e-poštnih sporočil.

     FINANCIAL SECTOR

     Digitalisation of processes in the financial sector

     Enter the digital age of banking with ShakeSpeare® Software, an innovative solution designed for modern financial institutions.

     • Instant access to all information speeds up decision-making processes and improves operational efficiency.
     • By automating routine processes, ShakeSpeare® gives you more time for more complex tasks.
     • Accurate preparation of financial documents reduces the potential for errors and improves operational compliance.
     • With a centralised archive and high security standards, it allows you to easily manage your documentation and securely store sensitive financial data.
     • It gives you visibility of your work processes and tracking of activities.
     • Many banks are already successfully using ShakeSpeare® for asset management, internal process automation, compliance management and integration with external data.

     HEALTH CARE

     Digitalisation of healthcare processes

     Step into the future of the healthcare industry with ShakeSpeare® Software, an innovative solution created for modern healthcare facilities.

     • ShakeSpeare® provides a central place to store and manage clinical pathways, allowing easy access to important data.
     • The ability to model and execute clinical pathways delivers structured and efficient processes within healthcare facilities.
     • ShakeSpeare® integrates into your existing systems, including CIS/HIS, LIMS and ERP environments, enabling seamless data flow.
     • ShakeSpeare® is a platform that specialises in the needs of the healthcare sector and supports clinical pathways and registries.
     • It increases the quality of treatments (the solution monitors various configurable indicators).
     • ShakeSpeare® has been tested in various countries and is proving to be a reliable partner in the digitisation of the healthcare sector.
     • Faster distribution of documentation, identification of bottlenecks and other functionalities help you reduce administrative costs.

      

     ShakeSpeare® is a key solution for healthcare institutions looking to improve operational efficiency and increase the quality of care.

     LAW

     Digitalisation of the law firm

     Enter a new era of legal practice with ShakeSpeare® Software, designed specifically for modern lawyers.

     • Intelligent Software for modern legal services developed in collaboration with legal professionals.
     • It gives you instant access to your documents, client data and reports.
     • By automating repetitive processes, your efficiency is increased.
     • You can prepare legal documents much faster and more accurately.
     • A centralised, user-friendly archive for easy management.
     • Security standards and integration with existing systems. Security is key when dealing with sensitive legal data.
     • Benefit from smart search and easy mobile use.
     • Choose transparency and workflow control

      

     ShakeSpeare® is your right hand in modern legal practice, enabling you to manage legal documents efficiently, providing you with security and bringing transparency to your legal office.

     Interested in more? Want a demo? Have a question?

     Write to us. We will contact you as soon as possible.

     PRAVO

     Digitalizacija pravne pisarne

     Vstopite v novo dobo pravne prakse z ShakeSpeare® Software, izdelanim posebej za sodobne pravnike.

     • Inteligentna Programska Oprema za sodobne pravne službe je razvita ob sodelovanju s pravniških strokovnjakov.
     • Omogoča vam takojšen dostop do dokumentov, podatkov vaših stran in poročil.
     • Z avtomatizacijo ponavljajočih postopkov je vaša učinkovitost višja.
     • Omogočena vam je mnogo hitrejša in bolj natančna priprava pravnih dokumentov.
     • Centraliziran, uporabniku prijazen arhiv za enostavno upravljanje.
     • Varnostni standardi in integracija z obstoječimi sistemi. Varnost je ključna, ko obravnavate z občutljivimi pravnimi podatki.
     • Izkoristite pametno iskanje in enostavno mobilno uporabo.
     • Izberite preglednost in nadzor delovnih procesov

     ShakeSpeare® je vaša desna roka v sodobni pravni praksi, ki vam omogoča učinkovito upravljanje s pravnimi dokumenti, vam zagotavlja varnost in prinaša preglednost v vašo pravno pisarno.

     ZDRAVSTVO

     Digitalizacija procesov v zdravstvu

      

     Stopite v prihodnost zdravstvene industrije z inovativno rešitvijo ShakeSpeare® Software, ustvarjeno za sodobne zdravstvene ustanove.

     • ShakeSpeare® zagotavlja centralno mesto za shranjevanje in upravljanje kliničnih poti, ki omogoča enostaven dostop do pomembnih podatkov.
     • Zmožnost modeliranja in izvajanja kliničnih poti prinaša strukturirane in učinkovite procese znotraj zdravstvenih ustanov.
     • ShakeSpeare® se integrira v vaše obstoječe sisteme, vključno z CIS/HIS, LIMS in ERP okolji, kar omogoča nemoten pretok podatkov.
     • ShakeSpeare® je platforma, ki je specializirana za potrebe zdravstvenega sektorja in podpira klinične poti in registre.
     • Poveča kvaliteto zdravljenj (rešitev spremlja različne nastavljive indikatorje).
     • ShakeSpeare® je preizkušen v različih državah in se izkazuje kot zanesljiv partner v digitalizaciji zdravstvenega sektorja.
     • Hitrejša distribucija dokumentacije, identifikacija ozkih grl in druge funkcionalnosti vam pomagajo zmanjšati administrativne stroške.

     ShakeSpeare® je ključna rešitev za zdravstvene ustanove, ki si želijo izboljšati operativno učinkovitost in povečati kvaliteto zdravstvene oskrbe.

     FINANČNI SEKTOR

     Digitalizacija procesov v finančnem sektorju

     Vstopite v digitalno dobo bančništva z inovativno rešitvijo ShakeSpeare® Software, ustvarjeno za sodobne finančne institucije.

     • Takojšen dostop do vseh informacij pospešuje odločitvene procese in izboljšuje operativno učinkovitost.
     • Z avtomatizacijo rutinskih postopkov vam ShakeSpeare® omogoči več časa za bolj kompleksna opravila.
     • Natančna priprava finančnih dokumentov zmanjšuje možnost napak ter izboljšuje skladnost poslovanja.
     • S centraliziranim arhivom in visokimi varnostnimi standardi vam omogoča enostavno upravljanje dokumentacije in varno hranjenje občutljivih finančnih podatkov.
     • Prinaša vam preglednost nad delovnimi procesi in sledenje aktivnostim.
     • Številne banke že uspešno uporabljajo ShakeSpeare® za obvladovanje sredstev, avtomatizacijo internih procesov, upravljanje s skladnostjo in integracijo z zunanjimi podatki.